Tumblelog by Soup.io
 • mist-ery
 • unfinishedsympathy
 • zmarznieta
 • marrymebrian
 • NicTuPoMnie
 • soeasy
 • raija
 • crazydreamer
 • idzsobie
 • la-lu
 • skinnnyskeleton
 • precieux
 • JessSilente
 • rainbowfuck
 • notforgetme
 • unsteadyshy
 • lilyw13
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viaszydera szydera
9287 dbbb
Reposted fromkarahippie karahippie
9290 6ebd
Reposted fromkarahippie karahippie
Reposted fromlamborg lamborg viairmelin irmelin
Jak to się dzieje, że niektórzy nigdy nie klną? W zdaniach jest tyle przerw, gdzie po prostu musi się wstawić "kurwa". Powiem wam, że najbardziej to mi imponują prezenterzy wiadomości. Gdybym to ja czytał, to by brzmiało mniej więcej: "I, kurwa, skierowali samolot, chuje wyjebane, prosto w World Trade, kurwa, Center". Bo czy, będąc człowiekiem, w ogóle da się inaczej?
— Nick Hornby
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
8733 75f6 500
Reposted from4777727772 4777727772
8736 c58e 500
Reposted from4777727772 4777727772
8741 0dee 500
Reposted from4777727772 4777727772
8748 20bf 500
Reposted from4777727772 4777727772
8755 37d0 500
Reposted from4777727772 4777727772
8938 d4f7 500
Reposted from4777727772 4777727772
9239 3358
Reposted fromkarahippie karahippie
9307 7972
Reposted fromkarahippie karahippie viahavingdreams havingdreams
9173 08e0
Reposted fromkrzysk krzysk via4777727772 4777727772

September 23 2018

6667 42e4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutoflove outoflove
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl